Bildiri Hazırlama Kuralları

Bildiri Hazırlama Kuralları

Bildiri Gönderme Kuralları ve Şekil Şartları

 • Bildiriler sempozyum web sayfası üzerinden gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri gönderme linkine kongre internet sitesinden ulaşılacaktır.
 • Bildiri sahibine e-posta ile alındı mesajı iletilecektir.
 • Özetler 400 kelimeden uzun olmamalıdır. Bildiri özetleri; özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Bildiri özetlerinde yazar ismi, kurum, iletişim bilgileri ve anahtar kelimeler olmalıdır.
 • Hakem değerlendirmesi sonrasında düzeltme gerekli ise düzeltmeler, değerlendirme ya da düzeltme sonrası bildirinin kabul edilip edilmediği e-posta ile bildirilecektir.
 • Değerlendirme süreci sempozyum web sayfasındaki bildiri sistemi üzerinden izlenebilecektir.
 • Kabul edilen bildiriler e- kongre kitabında ve/veya basılı kitapta yer alacaktır.
 • Kitapta yer alacak tam metinlerde  kaynak gösterimi APA 6 formatına uygun olmalıdır.  
 • Bildirinin kongre kitabında yer alması için bildiri yazarlarından en az birisinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Bir katılımcı en çok 2 bildiri ile sempozyuma katılabilir. Bir katılımcı en fazla 2 bildiri (poster veya sözlü bildiri) sunabilme imkânına sahip olacaktır.
 • Sözlü sunum yapılacak bildiriler için sunum süresi en fazla 10 dakikadır. Sunum için en fazla 10-15 slayt hazırlanması önerilir.  Sözlü sunumlar, benzer temaların altında yer alan diğer sunumlar ile birlikte programda belirlenen oturumlarda sunulacaktır.

Bildiri Hazırlama Kriterleri

 • Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
 • Yazarlar: İsim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir. Bütün Yazarların isim, unvan, ORCID ID, mail bilgilerine yer verilmelidir.
 • Giriş – Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi, niçin yapıldığı ve çalışmanın amacı net bir şekilde belirtmelidir.
 • Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örneklemi, veri toplama yöntemi, araştırmanın değişkenleri, verilerin analizi, kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.
 • Bulgular: Çalışmanın bulgularının açık ve net şekilde okuyucuya sunulduğu bölümdür. resim, tablo ve grafik eklenebilir.
 • Sonuç: Kısaca çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.
 •  Kaynaklar: Kaynak gösterimi APA 6 formatına uygun olmalıdır.